Sự nguy hiểm khi một mình ở trọ nơi thành phố đối với con gái